IZJAVA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Heinzel grupe o zaštiti životne sredine

Mi poštujemo životnu sredinu i nastojimo da svedemo na minimum štetne posledice našeg poslovanja. Takodje se trudimo da budemo visoko efikasni, sa naglaskom na aktivnostima zaštite životne sredine i svodjenja na minimum štetnih posledica naših poslovnih aktivnosti. U potpunosti smo uveli sistem kontrole kvaliteta u našim fabrikama u skladu sa ISO 9001, a naš standard upravljanja zaštitom životne sredine je sertifikovan u skladu sa ISO 14001.

Europapier, kao i naša globalna kompanija, obe poseduju FSC™ (FSC C017326) i PEFC (PEFC/06-37-03) sertifikate. Mi verujemo da su ovi sistemi upravljanja korisni za sve naše aktivnosti, delimi?no i zahvaljuju?i tome što su ih usvojili svi zaposleni u našim kompanijama. Naši zaposleni su svesni toga da i oni snose deo odgovornosti za to kako njihov posao uti?e na o?uvanje životne sredine i znaju kako efikasno da ograni?e štetne posledice.

Politika zaštite životne sredine, kvaliteta i bezbednosti je integralni deo strategije naše Grupe. Odgovornost za zaštitu životne sredine je jedan od klju?nih faktora svih aktivnosti na nivou Grupe. Naš je cilj da svedemo na minimum štetne posledice našeg poslovanja na životnu sredinu. Pridržavamo se principa kontinuiranog poboljšanja tokom sprovodjenja svih naših aktivnosti.

Opsežan sistem edukacije i treninga za zaposlene u našim kompanijama u svim kategorijama poslova – od operatera do srednjeg rukovodstva pa do top menadžmenta – doprinosi pozitivnim rezultatima na ovom polju.

Mi se trudimo da usadimo ove vrednosti ne samo zaposlenima unutar naših kompanija, ve? i da ih prenesemo na dobavlja?e sirovina i usluga koje koriste naše kompanije. Mi ohrabrujemo klijente da koriste paletu naših proizvoda koji su proizvedeni uz maksimalno poštovanje principa i pravila zaštite životne sredine. Takodje gradimo pozitivne odnose sa širom javnoš?u i državom, zajednicom i regionalnim institucijama kao i sa drugim kompanijama.

Želimo da pokažemo našu društvenu odgovornost otvoreno, direktnom komunikacijom i spremnoš?u da pružimo adekvatne informacije o našim fabrikama, strategiji i ciljevima – takodje smo spremni da priznamo postojanje mogu?ih manjih problema. Samo direktan i iskren dijalog i saradnja izmedju svih interesnih grupa može da omogu?i uspešan zajedni?ki život u svetu koji je prepun tehnologije kao što je naša danas.

Alfred H. Heinzel, Predsednik Heinzel Grupe